Pokémon Infinite Fusion

Can Pokemon Evolve In Pokemon Cafe Remix Games